Page 12 - Harrah's North Kansas City
P. 12

 ‘37 Steak


   10   11   12   13   14